środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow REKRUTACJA
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

REKRUTACJA 2014/2015
niedziela, 27 luty 2011

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

1. Sk?adanie poda? o przyj?cie do oddzia?ów klas pierwszych w Gimnazjum nr 2 odbywa? si? b?dzie od 24 marca 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie szko?y przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

2. Druk podania mo?na pobra? ze strony internetowej www.zsonowogard.edu.pl lub w sekretariacie ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

 ( POBIERZ PODANIE )

3. W pierwszej kolejno?ci do gimnazjum przyjmowani s? absolwenci szkó? podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 2.

4. Absolwenci szkó? podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 2 mog? zosta? przyj?ci pod warunkiem, ?e szko?a dysponuje wolnymi miejscami.

5. Je?eli liczba kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum jest wi?ksza ni? liczba wolnych miejsc, kandydatów rekrutuje si? na podstawie kryteriów zawartych w Statucie Gimnazjum nr 2.

6. Absolwent szko?y podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie orygina?u ?wiadectwa uko?czenia szko?y oraz orygina?u za?wiadczenia o przyst?pieniu do sprawdzianu zewn?trznego.

7. Dokumenty wymienione w punkcie 6 kandydaci sk?adaj? w sekretariacie szko?y do 01 lipca 2014 r.

8. Og?oszenie list uczniów przyj?tych do klas pierwszych gimnazjum nast?pi w dniu 07 lipca 2014 r.

 

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

http://zsonowogard.edu.pl/gim